loading spinner

Názov projektu: Zvyšovanie energetickej efektivity budov areálu KZLM-TILIA, spol. s r.o.

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Spolufinancovaný fondom Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os  Energetika
Opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj
spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Prijímateľ: KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, 031 01 Liptovský Mikuláš


Miesto realizácie projektu: Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš


Začatie realizácie projektu: 04/2014
Ukončenie realizácie projektu: 09/2015


Výška poskytnutého NFP: 118 689,80€


www.economy.gov.sk
www.siea.sk
www.mhsr.sk/strukturalne-fondy-5590/127275s

Stav pred:


Spoločnosť KZLM-TILIA, spol. s r.o. pôsobiaca v oblasti výroby kozmetiky a ochranných pracovných prostriedkov patrí medzi stabilných zamestnávateľov, čím prispieva k zníženiu miery nezamestnanosti v regióne. V záujme zvýšenia energetickej efektívnosti výrobných objektov
spoločnosti KZLM-TILIA, spol. s r.o. je nutné realizovať opatrenia na vylepšenie tepelnoizolačných vlastností týchto budov . Za účelom znižovania nákladov a zvýšenia konkurencieschopnosti je pre spoločnosť KZLM-TILIA, spol. s r.o. nevyhnutné zamerať sa na spotrebu energií a docieliť úspory v spotrebe energií. Predmetom projektu sú výrobnoprevádzkové objekty spoločnosti, ktorých technický stav je nevyhovujúci, s tým je spojená veľmi vysoká energetická náročnosť a vysoké prevádzkové náklady.Realizáciou projektu - zateplením stien, striech, výmenou okien a dverí, sa dosiahne úspora 815,24 GJ/rok a úspora v spotrebe energií bude 30,53 %.

Stav po:


Realizáciou projektu - zateplením stien, striech, výmenou okien a dverí, sa dosiahne úspora 815,24 GJ/rok a úspora v spotrebe energií bude 30,53 %. Úspory takého rozsahu budú znamenať pre spoločnosť KZLM-TILIA, spol. s r.o. výrazne nižšie náklady, čo pozitívne ovplyvní nárast konkurencieschopnosti spoločnosti.Úsporou v spotrebe energií spoločnosť získa ďalšie disponibilné zdroje pre svoj rast a rozširovanie výroby, a tým podporí aj zamestnanosť a posilní svoju trhovú pozíciu. S tým spojená úspora energie umožní zníženie nákladov na energie, zvýšenie tržieb a pridanej hodnoty a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti.

 

 

Investícia do Vašej budúcnosti